Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”, przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w PGK Pozezdrze oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest PGK sp. z o.o. Pozezdrze, ul. Wolności 4c 11-610 Pozezdrze, e-mail, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 87 444 50 33, 726 996 994
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Izabela Kraśniewska, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
  1. w celu realizacji umowy lub usługi, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne przez wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  2. lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGK sp. z o.o. Pozezdrze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK sp. z o.o. Pozezdrze polegającego na:
   - ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, - prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej - art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PGK sp. z o.o. Pozezdrze jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 5. Zebrane dane osobowe będą przekazywane odpowiednio:
  1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  2. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
  3. bankom w zakresie realizacji płatności,
  4. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jak również innym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  1. dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania
  3. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić