Rys historyczny i informacje o PGK Sp. z o.o.

pgk budynekRYS HISTORYCZNY

W dniu 12 grudnia 2017 roku aktem notarialnym A/9414/2017 została powołana jednoosobowa spółka komunalna pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.01.2018 roku pod numerem KRS: 0000711251.

Posiada ona nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 845-199-05-52 przez Urząd Skarbowy w Giżycku oraz statystyczny w systemie REGON 369261967.

Kapitał zakładowy Spółki to 880 udziałów o wartości 880 000,00 zł. Wszystkie udziały są własnością Gminy Pozezdrze.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pozezdrzu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Pozezdrze Nr PP.7031.2.2017.RPI z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Kilka zdjęć Pozezdrza z lotu ptaka.
fot. Fotografia - Tomasz Karolski

 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. stanowi:

Zbiorowe zaopatrywanie w wodę:

ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych

Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WG PKD:

 1. 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 2. 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 3. 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
 4. 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad.
 5. 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
 6. 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 7. 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych.
 8. 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
 9. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 10. 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 11. 71.12.Z - Działalność w zakresie inzynierii i związane z nią doradztwo technicznie.
 12. 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistyczne projektowania.
 13. 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.
 14. 96.30.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna.

PGK posiada w eksploatacji

ujęcia, oczyszczalnie, przepompownie wody i ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej eksploatuje 4 ujęcia wody, 2 przepompownie wody, 1 oczyszczalnię ścieków i 32 przepompownie ścieków oraz 53 przepompownie przydomowe na terenie Gminy Pozezdrze. W posiadaniu przedsiębiorstwa są sieci wodociągowe o łącznej długości 141,5 km i sieci kanalizacyjne o łącznej długości 76,7 km.

Spółka PGK dysponuje pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym.

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić