Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci gminnej

Wydanie warunków przyłączenia

 1. Inwestor składa w PGK Sp. z o. o. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (pobierz wniosek) wraz z załącznikami określonymi we wniosku.
 2. Warunki przyłączenia nieruchomości wydawane są w terminie:
  1. 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  2. 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
   W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć powyższe terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
  3. Warunki ważne są 2 lata od dnia ich wydania.

Projektowanie przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Mając warunki przyłączenia Inwestor zleca wykonanie projektu przyłącza projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe. Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach posiadających odpowiednie aprobaty i certyfikaty techniczne. Prawo budowlane określa wymagania w stosunku do dokumentowania budowy przyłączy następująco:

 • 29 ustala, że budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę,
 • 29a określa, że budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do budowy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Do opracowania projektu budowlanego wykonawczego przyłączy wymagane jest posiadanie aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem wyrysu danej działki oraz proponowanym przebiegiem przyłącza.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Inwestora podlega uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pozezdrzu.

Budowa przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Inwestor winien powiadomić pisemnie PGK Sp. z o. o. na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót (pobierz zgłoszenie).
Przed przystąpieniem do realizacji prac wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli terenów przez które przebiegać będzie planowana infrastruktura.
Włączenie do sieci wodociągowej następuje przy udziale PGK Sp. z o. o.

Inwestor winien zapewnić nadzór geodezyjny

Przed zasypaniem Inwestor zleca uprawnionemu geodecie sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej (do wglądu dla PGK Sp. z o. o.).

Odbiór przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Odbiór końcowy stwierdzający sprawność techniczną następuje na pisemny wniosek Inwestora (przed zasypaniem). Brak wniosku lub zasypanie wykopu skutkuje brakiem odbioru końcowego (pobierz wniosek).

Zawarcie Umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Zawarcie umowy następuje na wniosek (pobierz wniosek) Inwestora. Wodomierz montowany jest na koszt PGK Sp. z o. o., natomiast podlicznik np. do wody ogrodowej na koszt Inwestora. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć nie później niż 7 dni od odbioru przyłącza. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.

Przystąpienie do prac/wykonanie przyłącza bez uzyskania warunków technicznych oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac traktowane będzie jako nielegalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków.

 

Art. 28. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Pobór wody i odprowadzanie ścieków bez umowy

 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
  1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 uprawnienia osób reprezentujących przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
 3. (uchylony)
 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
  1. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 zakaz wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i kanalizacji sanitarnej niektórych ścieków, odpadów i substancji ust. 1 i 2.
 5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
 6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić